اطلاعیه

با توجه به تغيير زمان برگزاري آزمون ورودي كارشناسي ارشد و تاخير دو روزه در شروع و خاتمه امتحانات پايان ترم دروس كارشناسي در ترم ۹۷-۲ ، مقرر گرديد كه امتحانات پايان ترم دروس تحصيلات تكميلي نيز با دو روز تاخير شروع شود و در همان بازه زماني ۱۴ روزه، در تاريخ ۱۲/۴/۹۸ به اتمام برسد.

بنابراين مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه سنوات آنها به ترم ششم رسيده است، ۱۲ تيرماه ۱۳۹۸ خواهد بود.

 

دانشکده مهندسی حمل و نقل