جناب آقای دکتر علی شاهنده به ریاست دانشکده حمل و نقل منصوب شد. ایشان عضو هیات علمی
دانشکده مهندسی صنایع با مرتبه دانشیاری هستند. قبل از ایشان جناب آقای دکتر حمید رضا صفوی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران عهده دار ریاست دانشکده بودند.