دانشجویان دانشکده به همراه اساتید خود از متروی اصفهان بازدید کردند. 
سازمان قطار شهری اصفهان میزبان این دیدار بود و از دو ایستگاه شیخ بهایی و کاوه 
بازدید صورت گرفت. دانشجویان ضمن آشنایی با  فضا و  عملکرد ایستگاه ها با  ابعاد
عملی حمل و نقل همگانی نیز آشنا شدند.