آقای مهندس آقاسی مدیر برنامه‌ریزی و مطالعات شرکت واحد اتوبوسرانی استان اصفهان در
دانشگاه صنعتی اصفهان حضور به عمل آوردند.  جلسه‌ای به میزبانی دانشکده‌ی حمل و نقل
برگزار شد و پیرامون تاریخچه این شرکت و چالشهای  روبروی آن بحث و تبادل  نظر  شد.
در پایان دانشجویان پیشنهادهای خود را برای ارتقا هرچه بهتر سیستم اتوبوسرانی ارائه کردند
و فضا برای ارتباط و همکاری‌های دوجانبه‌ی آتی باز شد.