دفاعیه کارشناسی ارشد

 

ارزیابی گزینه‌های سیاست قیمت‌گذاری محدوده مرکزی شهر مطالعه موردی: شهر اصفهان

 

دانشجو: منصور جوهری

استاد راهنما: دکتر حسین حق‌شناس

 

زمان: شنبه، بیست و دوم خردادماه، ساعت ده صبح

مکان: اتاق سمینار دانشکده حمل‌ونقل