باسمه تعالی

دانشکده مهندسی حمل و نقل

سمینار با موضوع

تغییرات نسخه جدید آئین نامه ظرفیت راه ها ۶ HCM-

HCM-6 (Highway Capacity Manual) Updates

 

 

سخنران:

آقای دکتر ارسلان فقری

مدرس دانشگاه جورج میسون آمریکا
 (George Mason University)

و رییس بخش توسعه کاربری زمین اداره حمل  و نقل ویرجینیا
 (Virginia Department of Transportation)

 

 

دو شنبه ۲۷ فرودین ماه ۱۳۹۷

ساعت ۱۴

دانشکده مهندسی حمل و نقل- اتاق سمینار