باسمه تعالی

دانشکده مهندسی حمل و نقل برگزار می کند.

سمینار )سخنرانی و پرسش و پاسخ(

 

  طراحی و برنامه ریزی خیابان کامل ( چند طریقه ای)

Complete Street (Multimodal) road design & planning

 

 

سخنران:

جناب آقای دکتر ارسلان فقری

استاد دانشگاه جورج میسون آمریکا (George Mason University)

و مشاور اداره حمل  و نقل ویرجینیا (Department of Transportation)

 

 

سه شنبه ۲۴ فرودین ماه ۱۳۹۵

ساعت ۱۴ بعد از ظهر

دانشکده مهندسی حمل و نقل(روبه روی چاپخانه دانشگاه)- اتاق سمینار

با اعطای مدرک انگلیسی پایان دوره