مسئول دفتر دانشکده حمل و نقل
لیلا تاروردی

لیلا تاروردی

Tel:

۰۳۱-۳۳۹۱۱۴۰۰

Fax:

۰۳۱-۳۳۹۱۱۴۰۲

Email:

tr-office@of.iut.ac.ir