دانشگاه صنعتی اصفهان در مهر ماه سال ۱۳۹۲ در رشته برنامه ریزی حمل و نقل در مقطع  کارشناسی ارشد برای اولین دوره دانشجو پذیرفت.