عنوان پروژه: تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت محورهای اصلی شبکه راه آهن کشور

کارفرما: مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مجری: دکتر حسین حق شناس

آغاز: مرداد ۱۳۹۲

مدت انجام پروژه: ۳۶ ماه