هیئت رئیسه:رئیس دانشکده
دکتر علی شاهنده نوک آبادی

Phone:

۰۳۱۳۳۹۱۵۵۰۵

Fax:

۰۳۱۳۳۹۱۵۵۲۶

Email:

ali-nook@cc.iut.ac.ir

Website:

Go to Website