اعضای هیئت علمیدکتر میثم اکبرزاده

رتبه:

استادیار

گروه:

برنامه ریزی حمل و نقل

تلفن:

۰۳۱۳۳۹۱۱۴۰۴

ایمیل:

makbarzadeh [at] cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Websiteدکتر سید مهدی ابطحی

رتبه:

دانشیار

گروه:

راه و ترابری (همکار از دانشکده مهندسی عمران)

تلفن

۰۳۱۳۳۹۱۳۸۱۳

ایمیل:

mabtahi@cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Websiteدکتر سید نادر شتاب بوشهری

رتبه:

دانشیار

گروه:

برنامه ریزی حمل و نقل (همکار از دانشکده مهندسی صنایع)

تلفن

۰۳۱۳۳۹۱۵۵۱۷

ایمیل:

shetab@cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Websiteدکتر حسین حق شناس

رتبه:

استادیار

گروه آموزشی:

برنامه ریزی حمل و نقل

تلفن:

۰۳۱۳۳۹۱۱۴۰۵

ایمیل:

ho_hagh@cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Websiteدکتر محمد تمنایی

Academic Position:

استاد یار

Group:

راه و ترابری

Phone:

۰۳۱۳۳۹۱۱۴۰۳

Email:

m.tamannaei@cc.iut.ac.ir

Home Page:

Go to Website