شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس پژوهشکده حمل و نقل در دانشگاه صنعتی اصفهان موافقت کرد.