رفتن به محتوای اصلی
x

هیئت رئیسه
دکتر محمد تمنائی


معاون پژوهشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, دانشیار
98-31-33911403
اتاق 4
صفحه شخصی


هیئت علمی

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911404
اتاق 3
صفحه شخصی

makbarzadeh@cc.iut.ac.ir
دکتر محمد تمنائی
(تاکنون - 1394)
برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911403
اتاق 4
صفحه شخصی

m.tamannaei@iut.ac.ir
دکتر علیرضا صاحبقرانی

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, استادیار

اتاق 7
صفحه شخصی

a_sahebgharani@iut.ac.ir
دکتر حسین حق شناس

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, استادیار
98-31-33911405
اتاق 2
صفحه شخصی

ho_hagh@iut.ac.ir
دکتر احمدرضا طالبیان
(تاکنون - 1396)
برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, استادیار
98-31-33911406
اتاق 1
صفحه شخصی

talebian@iut.ac.ir
کارشناسان
خانم لیلا تاروردی


کارمند, مسئول دفتر, منشی دانشکده
98-31-33911400, 98-31-33911401
اتاق 5


tr-office@of.iut.ac.ir
مسئول امور عمومی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس فناوری اطلاعات
031-33911409, 031-33916888
اتاق 8


asa@of.iut.ac.ir
روسای پیشین


رؤسای پیشین, استاد


صفحه شخصی

ali-nook@cc.iut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی


رؤسای پیشین, استاد


صفحه شخصی

hasafavi@iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی