رفتن به محتوای اصلی
x
مهندس سید سینا

پروژه ها:

- تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن کشور

دسته بندی کلی
نوع فرد
زمان تصدی
1393-1395

تحت نظارت وف بومی