رفتن به محتوای اصلی
x
محمد
عنوان پایان نامه
رفتار مسافرين اتوبوسراني اصفهان با داده كاوي در اطلاعات سامانه كارت بليط شركت واحد اتوبوسراني
استاد راهنما
دکتر حسین حق شناس

چکیده:

در اين پژوهش شناسايي الگوهاي زماني و مكاني مسافران اتوبوسراني از طريق مطالعه، پردازش و تحليل آماري داده هاي تراكنش كارت بليط سيستم حمل و نقل همگاني اصفهان صورت گرفته است. تحليل هاي مكاني انجام گرفته در قالب بررسي انتقال بين خطوط مختلف مطرح شده اند و تحليل هاي زماني به خوشه بندي نوع مسافران اتوبوسها منجر شده اند. مشخص شد كه سفرهاي داراي انتقال سهم به سزايي از سفرهاي با اتوبوس را دارند. انتقال هاي پر تكرار بين خطوط شناسايي شد. در مكان هاي با جابه جايي بالاي مسافرين بين خطوط، درصد بالايي از آنها بدون فعاليت ديگري، صرفا از خط اول به خط دوم سوار مي شوند. براي هر يك از انواع جابجايي بين خطوط تحليل هاي آماري مختص به آن ارائه گرديده است. در فرآيند خوشه بندي ابتدا مشخصه هايي كه خصوصيات ماهانه افراد را شامل شوند تعريف شد و به كمك نرم افزار اس كيو ال محاسبه گرديد. در نهايت با استفاده از مشخصه هاي محاسبه شده خوشه بندي انجام گرفت. افراد استفاده كننده از سرويس حمل و نقل همگاني و نوع افراد هر دسته مشخص شد و سهم هر گروه از مخاطبين سرويس حمل و نقل همگاني از مسافرين تعيين شده است. نتايج اين تحقيق مورد استفاده مديران و برنامه ريزان حمل و نقل شهري است و در بهبود سياست گذاري حمل و نقل عمومي شهري قرار مي گيرد.

تحت نظارت وف ایرانی