رفتن به محتوای اصلی
x
پرنیا
عنوان پایان نامه
ساخت و پرداخت مدل‌هاي همفزود و ناهمفزود توليد و توزيع سفر و اصلاح مدل جمعيت
مطالعه موردی
ساکنین شهر اضفهان
استاد راهنما
دکتر سید نادر شتاب‌ بوشهری

چکیده: 

 

يكي از مراحل مهم در برنامه‌ريزي حمل‌ونقل شهري، تحليل تقاضاي سفر است كه به كمك آن مي‌توان به توصيف وضع موجود، پيش‌بيني تقاضاي سفر سال‌هاي آينده و در نتيجه ارزيابي تصميم‌گيري‌هاي حمل‌ونقلي در افق كوتاه و بلند مدت پرداخت. براي تحليل تقاضاي سفرهاي شهري، نياز به شناخت رفتار حمل‌ونقلي افراد مي‌باشد. عدم دقت در برآورد مدل‌هاي تقاضاي سفر مي‌تواند باعث عدم ارائه سياست‌هاي صحيح براي كنترل جريان‌هاي ترافيكي در محدوده مورد مطالعه شود كه اين خود مي‌تواند هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را براي آن محدوده به همراه بياورد.

در اين پايان‌نامه، مدل‌هاي ناهمفزود توليد و توزيع سفر براي سه هدف كار، خريد و تحصيل در ارتباط با ساكنين شهر اصفهان ساخته شده است. اين مدل‌ها با استفاده از نتايج آمارگيري مبدأ- مقصد كه در سال 1391 در سطح شهر اصفهان به اجرا درآمد، پرداخت گرديده است. در ساخت مدل‌هاي توليد سفر ناهمفزود، از سه مدل رگرسيون خطي، لوجيت دوگانه و لوجيت رتبه‌اي، در سطوح فردي و خانوار و در ساخت مدل‌هاي توزيع سفر ناهمفزود از مدل لوجيت چندگانه استفاده شده است. نتايج ساخت مدل‌هاي ناهمفزود توليد سفر با هدف كار نشان داد كه در توليد اين سفرها، متغيرهاي شاغل بودن، جنسيت، بازه سني و دسترسي همزمان به وسيله نقليه شخصي و گواهينامه مؤثر مي‌باشند. همچنين نتايج نشان داد كه متغيرهاي جنسيت، بازه سني و دسترسي همزمان به وسيله نقليه شخصي و گواهينامه براي مدل‌هاي توليد سفر با هدف خريد و متغيرهاي دانش‌آموز و دانشجو بودن و دسترسي به وسيله نقليه شخصي در مدل‌هاي توليد سفر با هدف آموزش تأثيرگذار بوده‌اند. نتايج ساخت مدل‌هاي توزيع سفر فردي نشان داد كه متغيرهاي جنسيت، دسترسي همزمان به وسيله نقليه شخصي وگواهينامه، وضعيت مالي خانوار فرد، بازه سني و نوع شغل‌ فرد براي مدل‌هاي توزيع سفر با هدف كاري فرد و متغيرهاي جنسيت، دسترسي همزمان به وسيله نقليه شخصي وگواهينامه و وضعيت مالي خانوار فرد، در مدل‌هاي توزيع سفر با هدف خريد، مؤثر بوده‌اند. همچنين نتايج نشان داد كه متغيرهاي جنسيت، دانش‌آموز و يا دانشجو بودن و دسترسي همزمان به وسيله نقليه شخصي نيز در مدل‌هاي توزيع سفر با هدف آموزش، تأثيرگذار بوده‌اند. در قسمتي ديگر از اين پايان‌نامه، براي پيش‌بيني وضعيت ترافيكي آينده شهر اصفهان به ساخت و پرداخت مدل‌هاي همفزود توليد و توزيع سفر ساكنين شهر اصفهان، با سه هدف كار، خريد و تحصيل پرداخته شده است. در ساخت اين مدل‌ها نيز از نتايج آمارگيري مبدأ- مقصد سال 1391، استفاده گشته است. در ساخت مدل‌هاي همفزود توليد سفر از مدل رگرسيون خطي و دو متغير جمعيت و سرانه مالكيت وسيله نقليه شخصي و در ساخت مدل‌هاي توزيع سفر همفزود از مدل لوجيت چندگانه و دو متغير فاصله مبدأ- مقصد و خدمات و امكانات در ناحيه مقصد استفاده شده است.

در قسمت پاياني اين پايان‌نامه، به تصحيح مدل پيش‌بيني جمعيت كلان‌شهر اصفهان كه در سال 1379 توسط پژوهشكده حمل‌ونقل شريف ارائه شده بود، پرداخته شده است. مدل ياد شده با لحاظ كردن عامل دسترسي به امكانات و خدمات، اصلاح گرديد. مقايسه نتايج حاصل از مدل اصلاحي و مدل شريف نشان از برتري مدل اصلاحي دارد.