رفتن به محتوای اصلی
x
مجتبی
عنوان پایان نامه
تحليل شاخص‌هاي حمل‌ونقل پايدار بر اساس مدل‌سازي سهم گونه‌هاي شهرهاي جهان
مطالعه موردی
شهر اصفهان
استاد راهنما
دکتر حسین حق شناس

چکیده:

حمل‌ونقل پايدار، حمل‌ونقل را از سه ديدگاه خصوصيات اقتصادي، اجتماعي و محيط‌ زيست شهر بررسي مي كند. رويكرد انجام اين پژوهش، بررسي ويژگي‌هاي شهري تاثيرگذار بر سهم گونه‌هاي حمل‌ونقل شهري به عنوان پارامتر مهم و تاثيرگذار در حمل و نقل پايدار به كمك اطلاعات شهرهاي جهان است. بانك اطلاعاتي معتبر بين المللي سازمان جهاني حمل‌ونقل همگاني، مهم‌ترين منبع اطلاعاتي اين پژوهش است. در پژوهش حاضر ابتدا پارامترهاي تاثيرگذار بر روي تعيين سهم گونه‌ها در يك شهر به كمك تحليل همبستگي بين ويژگي‌هاي شهري و سهم گونه‌ها شناسايي شده‌اند. دستاورد اين پژوهش ايجاد يك مدل لوجيت براي يك شهر در حالت كلي است كه مي تواند بر اساس متغيرهاي ورودي هر رابطه، سهم گونه هاي حمل‌ونقل آن شهر را پيش‌بيني كند. در ادامه شاخص‌هاي حمل‌ونقل پايدار منطبق بر بانك اطلاعاتي موجود براي شهرهاي جهان با توجه به سهم گونه‌ها محاسبه شده و شهرهاي جهان بر اساس آن رتبه‌بندي و ويژگي‌هاي آن ها مورد تحليل قرار گرفته است. سهم گونه‌هاي حمل‌ونقلي شهر اصفهان به كمك مدل لوجيت پيش‌بيني شده و شاخص‌هاي حمل‌ونقل پايدار شهر اصفهان بر اساس سهم گونه‌ها محاسبه شده است. تغيير سهم گونه‌ها مي تواند تاثيرات متفاوتي بر شاخص‌هاي حمل‌ونقل پايدار شهر داشته باشد. سياست‌هاي متفاوتي در راستاي بررسي تاثير پارامترهاي برگزيده بر شاخص‌ها طراحي شده است كه هريك مي‌تواند در بهبود شاخص كلي حمل‌ونقل پايدار موثر باشند. اجراي همزمان سياست‌هاي حمل‌ونقل پايدار باعث مي‌شود هر كدام از سياست‌ها نقش خود در بهبود برخي از شاخص هاي حمل‌ونقل پايدار را بازي كرده و شاخص كلي حمل‌ونقل پايدار رشد قابل توجهي بكند.