رفتن به محتوای اصلی
x
مهدیه السادات
عنوان پایان نامه
اولويت بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
مطالعه موردی
شهر اصفهان
استاد راهنما
دکتر حسین حق شناس

چکیده:

در سال‌هاي اخير، توسعه مبتني بر حمل‌و‌نقل همگاني (TOD) به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه شهري بر اساس اصول برنامه‌ريزي رشد هوشمندانه و توسعه پايدار مطرح شده است. بر‌اين اساس، راهبردهاي توسعه‌ي فضاي شهري و ايجاد مكان‌هاي قابل استفاده براي افزايش سهم حمل‌و‌نقل همگاني و افزايش پياده‌روي، مورد توجه قرار گرفته است. براي توسعه‌ي يك شهر بايد هر دو مقوله‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين (مسكوني، تجاري، تفريحي و غيره) و حمل‌ونقل را هم‌زمان در نظر گرفت. در اين پژوهش براي اولين بار در شهر اصفهان، ايستگاه‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني سريع، اعم از مترو و سامانه اتوبوس تندرو(BRT) براي اجراي سياست TOD اولويت بندي ‌شدند. اندازه‌گيري ظرفيت موجود TOD يك پيش‌شرط براي برنامه‌ريزي TOD است و مي‌تواند با استفاده از شاخص‌هاي TOD پيشنهاد شده در اين تحقيق انجام شود. هدف اين پژوهش اولويت‌بندي ايستگاه‌هاي خط يك مترو و سه خط BRT شهر اصفهان بر‌اساس شاخص‌هاي TOD است. در اين پژوهش با بررسي منابع معتبر، شاخص­هاي مهم براي تحليل و اولويت‌بندي ايستگاه‌هاي حمل‌ونقل همگاني كه با اطلاعات موجود براي شهر اصفهان قابل محاسبه باشند، شناسايي شدند. اين شاخص‌ها شامل تراكم مسكوني، كاربري مختلط، دسترسي پياده، كيفيت پياده‌روها، پاركينگ، قدرت حمل‌و‌نقل همگاني و دسترسي شبكه معابر هستند. براي ناحيه‌هاي اطراف 103 ايستگاه خطوط مترو و سامانه اتوبوس تندرو اصفهان، تك‌ تك شاخص‌ها به كمك نرم افزارسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) محاسبه شده‌اند. پس از آن، از طريق روش تحليل ارزيابي چند معياره مناطقي كه پتانسيل تبديل به مناطق TOD را دارند، اولويت‌بندي شده‌اند. مناطق اطراف ايستگاه‌هاي خيابان كاوه، ميدان احمدآباد و ميدان آزادي داراي بيشترين اولويت جهت اجراي سياست‌هاي TOD هستند. در پايان، تحليل حساسيت بر روي وزن شاخص‌ها به منظور ارزيابي پايداري روش وزن‌دهي انجام شد. براي مناطق مختلف شهر اصفهان، خدمات و تسهيلات حمل‌ونقل مورد نياز جهت افزايش ظرفيت اجراي TOD پيشنهاد شدند. نتايج اين تحقيق مي­تواند مورد استفاده برنامه‌­ريزان و مسئولان شهري جهت اتخاذ راهكارهاي مناسب براي بهبود بافت شهري در راستاي توسعه‌ي مبتني بر حمل‌ونقل همگاني قرار گيرد.