رفتن به محتوای اصلی
x
مهندس علی
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
تحلیل تقاضای حمل ونقل، حمل و نقل بار

پروژه ها:

- تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن کشور

- بخش هایی از مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان

دسته بندی کلی
نوع فرد
زمان تصدی
1393 تا 1395

تحت نظارت وف بومی