رفتن به محتوای اصلی
x
شیما

پروژه ها:

طراحی شبکه بهینه حمل و نقل ریلی کشور مطابق برآورد تقاضا و نیازمندی های توسعه در افق 20 ساله آتی

 

دسته بندی کلی
نوع فرد
زمان تصدی
1397 تاکنون

تحت نظارت وف ایرانی