رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
هیات علمی
دکتر احمدرضا طالبیان
(تاکنون - 1396) هیات علمی, استادیار
98-31-33911406 اتاق 1 وب سايت talebian@iut.ac.ir
دکتر محمد تمنائی
(تاکنون - 1394) هیات علمی, دانشیار
98-31-33911403 اتاق 4 صفحه شخصی m.tamannaei@iut.ac.ir
دکتر حسین حق شناس
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911405 اتاق 2 وب سايت ho_hagh@iut.ac.ir
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911404 اتاق 3 صفحه شخصی makbarzadeh@cc.iut.ac.ir
محمد مهدی بشارتی
هیات علمی, استادیار
98-31-33911408 شماره اتاق6 وب سايت besharati@iut.ac.ir
کارشناسان
مسئول امور عمومی کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
031-33911409, 031-33916888 اتاق 8 asa@of.iut.ac.ir
خانم شیرین عشاقی
کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
98-31-33911400, 98-31-33911401 اتاق 5 tr-office@of.iut.ac.ir
روسای پيشين
دکتر حمیدرضا صفوی
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911404 اتاق 3 صفحه شخصی makbarzadeh@cc.iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی