رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
دکتر سید نادر شتاب بوشهری


رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
98-31-33911402
شماره اتاق: 5
وب سايت

shetab@iut.ac.ir
دکتر علیرضا صاحبقرانی

برنامه ریزی حمل و نقل
معاون آموزشی, معاون پژوهشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
98-31-33911410
شماره اتاق: 7
وب سايت

a_sahebgharani@iut.ac.ir
هیات رئیسه
هیات علمی
دکتر احمدرضا طالبیان
(تاکنون - 1396)
برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, استادیار
98-31-33911406
اتاق 1
وب سايت

talebian@iut.ac.ir
دکتر محمد تمنائی
(تاکنون - 1394)
برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911403
اتاق 4
صفحه شخصی

m.tamannaei@iut.ac.ir
دکتر حسین حق شناس

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911405
اتاق 2
وب سايت

ho_hagh@iut.ac.ir

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911404
اتاق 3
صفحه شخصی

makbarzadeh@cc.iut.ac.ir
دکتر علیرضا صاحبقرانی

برنامه ریزی حمل و نقل
معاون آموزشی, معاون پژوهشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
98-31-33911410
شماره اتاق: 7
وب سايت

a_sahebgharani@iut.ac.ir
محمد مهدی بشارتی

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, استادیار
98-31-33911408
شماره اتاق6
وب سايت

besharati@iut.ac.ir
هیات علمی
کارشناسان
مسئول امور عمومی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
031-33911409, 031-33916888
اتاق 8


asa@of.iut.ac.ir
خانم شیرین عشاقی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
98-31-33911400, 98-31-33911401
اتاق 5


tr-office@of.iut.ac.ir
کارشناسان
روسای پيشين


رؤسای پیشین, استاد


صفحه شخصی

ali-nook@cc.iut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی


رؤسای پیشین, استاد


صفحه شخصی

hasafavi@iut.ac.ir

برنامه ریزی حمل و نقل
هیات علمی, دانشیار
98-31-33911404
اتاق 3
صفحه شخصی

makbarzadeh@cc.iut.ac.ir
روسای پيشين

تحت نظارت وف ایرانی