رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

نفتی
حمل و نقل بهینه فرآورده های نفتی با لحاظ گونه های جاده ای،…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت پخش فرآورده های نفتی
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1398-1399
تقاضا 20 ساله
طراحي شبکه بهینه حمل و نقل ریلی کشور مطابق برآورد تقاضا و…
مقیاس : کشوری
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1398-1399
بازار
طراحی برنامه توسعه بازار حمل و نقل ریلی مبتنی تحلیل عرضه و…
مقیاس : کشوری
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1397-1399
مطالعات سامانه پشتیبان تصمیم (DSS) بازطراحی خطوط جدید حمل ونقل همگانی
مطالعات سامانه پشتیبان تصمیم (DSS) بازطراحی خطوط جدید حمل…
مقیاس : شهری
کارفرما : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1396
آسیبپذیری
تحلیل آسیب پذیری شبکه معابر شهر اصفهان
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
تخلیه اضطراری
تخلیه اضطراری اماکن عمومی مطالعه موردی: مجموعه اداری امیرکبیر…
مقیاس : شهری
کارفرما : شهرداری اصفهان
مشاور : دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا : 1395-1396
دکتر ارسلان فقری
دانشگاه جورج میسون آمریکا

همکار
دکتر شهاب الدین کرمانشاهی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

همکار

تحت نظارت وف ایرانی