رفتن به محتوای اصلی
x
  • سامانه مبتنی بر GIS جهت محاسبه شاخص­ های عملکردی شبکه­ی حمل ­ونقل همگانی
  • ارائه و محاسبه شاخص ­های بررسی عملکرد شبکه حمل­ ونقل همگانی در سطح ایستگاه، خط، شبکه
  • ارائه و محاسبه شاخص ­های بررسی عمکرد شبکه حمل ­ونقل همگانی در سطح نواحی توافیکی و بلوک­ های سرشماری
  • ارائه و محاسبه شاخص ­های بررسی عملکرد شبکه ­ی حمل ­ونقل همگانی بر اساس مبادی-مقاصد
مقیاس
شهری
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1396

تحت نظارت وف ایرانی