رفتن به محتوای اصلی
x

تحلیل روش‌ها و تعیین بایسته‌های تخلیه اضطراری موثر مجموعه اداری اصفهان گزارش و شرح زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها، و دستاوردها این پژوهش طی قراردادی بین دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان انجام شد. در این مطالعه وضعیت موجود مکان مورد نظر از لحاظ مکانی و جمعیتی بررسی شد. سپس فهرست تهدیدات و مخاطرات برای مجموعه اداری شهر اصفهان تهیه‌ و محتمل ترین آن‌ها تعیین شد. در ادامه مدیریت پارکینگ، دسترسی خودروهای امدادی، ترافیک معابر محدوده خطر در شرایط وقوع بحران تحلیل شد. در ادامه تهدید آتش‌سوزی برای هر یک از ساختمان‌ها و تهدید تروریستی برای چهار ساختمان مهم، شبیه‌سازی و تحلیل ‌شد. همچنین تحلیل کوتاه‌ترین مسیر و حداقل زمان تخلیه بررسی و نتایج ارائه و مقایسه شد. نتایج اصلی این پژوهش شامل شناسایی معابر بحرانی (گلوگاه در تخلیه) و تعیین مکان دقیق احداث یک خروجی جدید در ضلع شرقی مجموعه اداری شهر اصفهان است.

مقیاس
شهری
کارفرما
شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395-1396

تحت نظارت وف ایرانی