رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخ مصاحبه حضوری روزیکشنبه مورخ  7خرداد ماه 1402 از ساعت 14 در محل دانشکده مهندسی حمل و نقل می باشد.

تاریخ جاماندگان از تاریخ فوق به  روز دوشنبه 8 خرداد ماه ساعت 14 با هماهنگی کارشناس تحصیلات تکمیلی( شماره تماس1409) 

اشتراک در برنامه ریزی حمل و نقل

تحت نظارت وف ایرانی