رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه ها:

- تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن کشور

زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
تحلیل تقاضای حمل ونقل، حمل و نقل بار
مهندس علی

پروژه ها:

- تحليل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفيت محورهاي اصلي شبكه راه آهن کشور

مهندس سید سینا
اشتراک در دستیار

تحت نظارت وف ایرانی