رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه ها:

- مطالعات سامانه پشتیبان تصمیم (DSS) بازطراحی خطوط جدید حمل

زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
برنامه ریزی حمل و نقل - کاربری زمین - سیستم اطلاعات مکانی
مهندس بهنام
اشتراک در دستیار

تحت نظارت وف ایرانی