رفتن به محتوای اصلی
x
  • شناسایی تاثیر طرح آمایش سرزمین استان و اسناد بالادست بر حمل و نقل استان اصفهان
  • ناحیه بندی حمل و نقلی شهرستان های استان اصفهان
  • تحلیل حجم ترافیک انواع وسایل در ترددشمارهای هوشمند راههای استان اصفهان در طول سال
  • شناسایی حجم تردد طراحی و برنامه ریزی راه و زمان مناسب برداشت آمار
  • مصاحبه مبدا-مقصد با رانندگان وسایل مختلف در راههای استان اصفهان
  • مدل سازی حمل و نقل وسایل در شبکه معابر
  • پیش بینی تقاضای حمل و نقل آینده در سناریوه های مختلف
  • ارزیابی راهکارهای بهبود حمل و نقل در شبکه معابر
مقیاس
استانی
کارفرما
مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1393 تا 1399

تحت نظارت وف ایرانی