رفتن به محتوای اصلی
x


  • جمع آوری اطلاعات جابه جایی انواع بار در سطح کشور با ریل و جاده
  • بررسی مشکلات و موانع حمل و نقل بار ریلی از دید صاحبان بار، شرکتهای حمل و نقل و راه آهن
  • شناسایی متغیرهای موثر بر انتخاب وسیله حمل بار
  • تخمین مدل انتخاب وسیله حمل و نقل بار بین ریل و جاده
  • پیش بینی تقاضای حمل و نقل بار در آینده در سناریوهای مختلف
  • راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل بار ریلی در آینده
  • توسعه نرم افزار تخصیص بار به شبکه ریلی
  • شناسایی گلوگاه های ظرفیتی شبکه و اولویت بندی راهکارهای افزایش ظرفیت

مقیاس
ملی
کارفرما
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1392 تا 1395

تحت نظارت وف ایرانی