رفتن به محتوای اصلی
x
  • بررسی تجربیات سایر شهرهای ایران و جهان در اعمال طرح های محدودیت تردد
  • تعیین اهداف طرح از قبیل تغییر نقش ترافیک از خودرو محور به پیاده محور، کاهش آلودگی هوا، انتقال مسافران خودرو به طریقه های همگانی و غیرموتوری، درآمدزایی و با عنایت به عدم تاثیر منفی بر ساکنان
  • بررسی انواع روشهای محدودیت تردد براساس پلاک خودرو مانند زوج وفرد، قیمت گذاری، محیط زیستی و روش های ترکیبی و ابتکاری
  • بررسی سوابق اجرای طرح  زوج و فرد در اصفهان و  مصاحبه و نظرسنجی شهروندان، مسئولان و کارشناسان
  • شناسایی و مدلسازی گزینه های مختلف اجرای طرح از لحاظ زمانهای اجرای طرح، محدوده ها و قیمت
  • ارزیابی گزینه ها در راستای اهداف اجرای طرح، انتخاب گزینه های برتر و ارائه طرح اجرایی
  • تعیین قیمت طرح، میزان مجوزها و  گروههای تخفیف دار
  • پیشنهاد امکانات مورد نیاز مانند کان یابی دوربینها، مکان یابی دوربینها و ملاحظات اجرای طرح
  • ارائه راهکارها و سیاستهای بهبود طریقه های جایگزین حمل و نقل همگانی، دوچرخه و پیاده
  • پیش بینی اثرات ترافیکی اجرای طرح بر خیابانهای اطراف و ارائه راهکارهای لازم
مقیاس
شهری
کارفرما
شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395

تحت نظارت وف ایرانی