رفتن به محتوای اصلی
x
  • مطالعه و بررسی اسناد فرادست امکانات موجود و روند فعلی بهره برداری اتوبوسرانی
  • بررسی مطالعات پیشین، سند راهبردی شرکت اتوبوسرانی ، الزامات وسایر اسناد فرادست
  • مطالعه وبررسی امکانات موجود اتوبوسرانی مانند ناوگان و پرسنل
  • نیاز سنجی وشناسائی مسائل بهره برداری اتوبوسرانی با نظرسنجی از مدیران،کارشناسان وشهروندان
  • شناسایی شاخص‌های بهره برداری اتوبوسرانی براساس منابع معتبر ، تجربیات سایر شهرها و نیازهای شهر اصفهان
  • انجام مطالعات تطبیقی وبررسی اقدامات انجام گرفته در حل مسائل بهره برداری دراتوبوسرانی سایر شهرهای ایران وجهان با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند
  • بررسی ساختارنرم افزار، پایگاه داده ها، الگوریتم هاوگزارش دهی گزارش‌های فعلی سامانه‌های AFC و AVL
  • استفاده از داده‌های AFC و AVL در محاسبه وتحلیل شاخص‌های بهره‌برداری و عملکردی اتوبوسرانی
  • توسعه نرم افزار هوشمند برای محاسبه و ارائه شاخصهای بهره برداری و عملکردی
  • توسعه نرم افزار هوشمند برای تخصیص ناوگان و زمان‌بندی خطوط براساس تعداد مسافر جابه جا شده، زمان سفر، زمان دوره وبا محدودیت تعداد ناوگان کل
مقیاس
شهری
کارفرما
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1393 تا 1395

تحت نظارت وف ایرانی