رفتن به محتوای اصلی
x
  • بررسی روش­های تحلیل سطح سرویس در تقاطع‌های دارای زمان­بندی هوشمند
  • همکاری با مرکز کنترل ترافیک اصفهان جهت تعیین اصول، ابهامات و خطاهای زمانبندی نرم‌افزار SCATS
  • تحلیل نرم­افزار SCATS با تحلیل خرد شاخص­های درجه اشباع، جریان معادل و طول سیکل چراغ
  • طراحی الگوریتم بر اساس زمان‌بندی هوشمند چراغ و سناریوهای زمان‌بندی در حالات چهار، سه و دوفازه
  • استفاده از شبیه­سازی ترافیکی در نرم­افزار Vissim جهت ارزیابی الگوریتم برای  یکی از تقاطعات هوشمند اصفهان
  • ارائه راهکارهای عملیاتی و مدیریتی جهت بهبود سطح سرویس تقاطع هوشمند (اعمال انواع فازبندی با لحاظ  پلان­های زمان­بندی هوشمند متفاوت، بررسی ترکیب راهکارهای طرح هندسی و زمان­بندی و...)
مقیاس
شهری
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395

تحت نظارت وف بومی