رفتن به محتوای اصلی
x
  • بررسی منابع و تجربیات شهرهای مختلف در کاربردهای داده کاوی در سامانه های هوشمند اتوبوسرانی
  • جمع آوری اطلاعات بانک­ اطلاعات AFC  برای یک سال و بررسی تحلیل های امکان پذیر
  • تحلیل­های آماری توصیفی تک متغیره متغیرهای معنا دار از جمله کد مسافر، کد خط، کد ناوگان
  • تحلیل­های آماری توصیفی دو متغیره متغیرهای معنا دار از جمله کد مسافر، کد خط، کد ناوگان، روز و ساعت
  • تحلیل های آماری توصیفی نحوه تخصیص و زمان بندی اعزام ناوگان خطوط با توجه به خطای موجود آن
  • شناسایی الگوهای زمانی از سفر مسافرین در هفته و ماه و پیدا کردن میزان تکرار آنها
  • تحلیل میزان و مکان انتقال مسافرین بین خطوط با تکمیل نقشه خطوط
  • شناسایی الگوهای مختلف سفرهای رفت و برگشت مسافرین
  • پیدا کردن الگوهای دائمی و وفادار از بین الگوهای سفر
  • ارائه راهکارها و پیشنهادهای خدمات بهتر اتوبوسرانی براساس تحلیل های صورت گرفته
مقیاس
شهری
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395 تا 1396

تحت نظارت وف بومی