رفتن به محتوای اصلی
x
  • بررسی اسناد فرادست و سابقه مطالعات و آیین نامه های سازمان پدافند غیر عامل کشور در زمینه ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در پروژه های مرتبط با حمل و نقل
  • مطالعه منابع معتبر و آیین نامه های خارجی در زمینه ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در پروژه های مرتبط با حمل و نقل
  • بررسی انواع بحران های طبیعی و تاثیر و دسته بندی آن از لحاظ خدمات حمل و نقل مورد نیاز مانند تخلیه اضطراری، امداد رسانی و انتقال مصدومان
  • بررسی انواع تهدیدهای انسانی محتمل و تاثیر و دسته بندی آن از لحاظ خدمات حمل و نقل
  • بررسی تهدیدهای موثر از خرابی و ناکارایی زیرساختها، امکانات و ناوگان انواع حمل و نقل
  • مطالعه و دسته بندی تاثیر انواع بحران های طبیعی، تهدیدها بر هریک از حوزه های حمل و نقل
  • اولویت بندی موضوعات مورد نیاز در پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های مرتبط با حمل و نقل
  • شرح خدمات نگارش دقیق پیوست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پروژه های مرتبط با حمل و نقل شهری
  • بررسی تدابیر لازم هر یک از زیرساختها و امکانات حمل و نقل در برابر بحران ها
مقیاس
شهری
کارفرما
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395 تا 1396

تحت نظارت وف بومی