رفتن به محتوای اصلی
x

پیش‌بینی جریان ترافیک در بازه‌های پنج تا سی دقیقه آینده برای بهسازی پیام‌های منتشره در تابلوهای پیام متغیر بزرگراهی بمنظور مدیریت مناسب ترافیک گزارش و شرح زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها، و دستاوردها این پژوهش طی قراردادی بین دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرداری اصفهان انجام شد. نرخ تردد چند بزرگراه در اصفهان از دوربین‌های مربوطه برداشت شد و با استفاده از تبدیل موجک (wavelet transformation) نوفه سیگنال از سیگنال اصلی جدا شد. پیش‌بینی برای بازه‌های مختلف با استفاده از شبکه عصبی انجام شد. پیش‌بینی با خطای کمتر از پنج درصد انجام شد این میزان دقت بسیار فراتر از دقت مدل‌های متداول (بدون جداسازی نوفه) است. برای اعتبارسنجی روش، داده‌های استاندارد بزرگراهی آمریکا نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفت و در همین بازه خطا پیش‌بینی آن انجام شد.

مقیاس
شهری
کارفرما
شهرداری اصفهان
مشاور
دانشگاه صنعتی اصفهان
تاریخ اجرا
1395-1396

تحت نظارت وف بومی